About us

ສຳນັກງານໃຫຍ່ : ຖະໜົນ 97 ທົ່ງຂັນຄຳ, ບ້ານ ທົ່ງຕູມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Head Office : 97 Thongkhankham Road, Thongtoum Village, Chanthabuly District, Vientiane Capital

ສາຂາສີໂຄດຕະບອງ : ຖະໜົນ 13 ເໜືອ ຫຼວງພະບາງ, ບ້ານ ນາແຮ່, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Branch : 13 North Luangprabang Road, Nahae Village, Sikottabong District, Vientiane Capital

ຫຼື 021 253 004