laotoyotaservice After Service

After Service

ການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການຮັບປະກັນ

ນໍາການໃຊ້ງານທີ່ດີສຸດຂອງ Toyota ຂອງທ່ານອອກມາ ໂດຍໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານບຳລຸງຮັກສາມັນດ້ວຍອາໄຫຼ່, ອຸປະກອນ ແລະ ທັກສະທີ່ເໝາະສົມ. ທ່ານສາມາດໄວ້ວາງໃຈທີມງານວິຊາການຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ປະສົບການ ເພື່ອຈັດການສ້ອມແປງລົດຂອງທ່ານ ດ້ວຍການດູແລທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ການບຳລຸງຮັກສາເປັນໄລຍະ

ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາຢ່າງຍິ່ງໃຫ້ນໍາລົດຂອງທ່ານເຂົ້າຮັບການບຳລຸງຮັກສາເປັນໄລຍະ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຍັງມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້. ການເຂົ້າຮັບບໍລິການຢ່າງເປັນປົກກະຕິເປັນຫົວໃຈສຳຄັນຂອງປະສົບການຂັບຂີ່ Toyota ທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ທີ່ Toyota, ພວກເຮົາລົງທຶນໃນປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນລົດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າລົດຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບການບຳລຸງຮັກສາເປັນຢ່າງດີ ແລະ ໃຊ້ງານດີທີ່ສຸດໂດຍມີລາຍການກວດກາ 30 ລາຍການ

ພວກເຮົາຈະບໍ່ເກັບຄ່າແຮງງານສຳລັບລົດທີ່ຊື້ຈາກພວກເຮົາໃນໄລຍະສອງປີທຳອິດ ຫຼື ຈົນເຖິງໄລຍະທາງ 50,000 km, ແລ້ວແຕ່ວ່າອັນໃດເກີດຂຶ້ນກ່ອນ.