History

ທ່ານ ວິລະຈິຕ ພິລາພັນເດຊ

Mr. Virachit Philaphandeth

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ ແລະ ທັງເປັນປະທານ ບໍລິສັດ 1992-2002 ປັດຈຸບັນເປັນປະທານທີ່ປຶກສາ
———————-
Company Founder and President 1992-2002 Present is Chairman

ທ່ານ ເຂັມຊາດ ພິລາພັນເດຊ

Mr. Khemsarth Philaphandeth

ປະທານ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ 2003 ເຖິງ ປັດຈຸບັນ
———————-
President 2003 to Present

ທ່ານ ປະສາດໄຊ ພິລາພັນເດຊ

Mr. Pasatxay Philaphandeth

ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ 1992 ເຖິງ ປັດຈຸບັນ
———————-
Managing Director 1992 to Present

ທ່ານ ຢາສຸໂອະ ພິລາພັນເດຊ

Mr. Yasuo Philaphandeth

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ 2008 ເຖິງ ປັດຈຸບັນ
———————-
Deputy Managing Director 2008 to Present

ບໍລິສັດ ລາວ ໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງວັນທີ 07/10/1992
LAO TOYOTA SERVICE CO., LTD Established 07/10/1992

ຮູບແບບທຸລະກິດ/Line of Business

ສູນຈຳໜ່າຍລົດ ໂຕໂຢຕ້າ, ສູນບໍລິການຫຼັງການຂາຍ, ສູນຈຳໜ່າຍອາໄຫຼ່ແທ້ ໂຕໂຢຕ້າ, ສູນສ້ອມແປງຕົວຖັງ ແລະ ສ້ອມສີ

Toyota Authorized Dealer (Sale, Service, Spare Part, Body and Paint)