LAO TOYOTA

  ສະໝັກພະນັກງານ
  ຮັບສະໝັກພະນັກງານ   02/03/2015
 
   
   
 

ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ

ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ຈຳນວນ ຫລາຍຕຳແໜ່ງ
1. ຂາຍ 20 ຕຳແໜ່ງ
2. ການຕະຫຼາດ  4 ຕຳແໜ່ງ
3. ໄອທີ   4 ຕຳແໜ່ງ
4. ຈັດຊື້   3 ຕຳແໜ່ງ
5. ບັນຊີ   4 ຕຳແໜ່ງ
6. ລູກຄ້າສຳພັນ  6 ຕຳແໜ່ງ
7. ຊ່າງສ້ອມແປງ 15 ຕຳແໜ່ງ
8. ຊ່າງສ້ອມຕົວຖັງ ແລະຊ່າງສີ 15 ຕຳແໜ່ງ
9. ອາໄຫລ່ 4 ຕຳແໜ່ງ
10. ຮັບລົດ 4 ຕຳແໜ່ງ
11. ຊ່າງຕົບແຕ່ງລົດ 6 ຕຳແໜ່ງ
12. ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຫຼື ໂບກລົດ  4 ຕຳແໜ່ງ
13. ອະນາໄມ 6 ຕຳແໜ່ງ
-  ທຸກຕຳແໜ່ງ ຕ້ອງເປັນຄົນ ມີມະນຸດສຳພັນດີແຂງແຮງ ແລະ ຫ້າວຫັນ ຍິງ-ຊາຍ ອາຍຸ 18 - 35 ປີ.
-  ທຸກຕຳແໜ່ງຂ້າງເທິງ ຖ້າມີປະສົບການ (ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)
ເລີ້ມຮັບຄຳຮ້ອງມື້ນີ້ຈົນເຖິງ 31/03/15
ໝາຍເຫດ: ເອກະສານຄັດຕິດ  1. ສຳເນົາ ວຸດທິການສຶກສາ   2.ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)  
3.ໃບຊີວະປະຫວັດ  4. ໃບຄຳຮ້ອງ  5. ໃບຍັ້ງຍືນທີ່ຢູ່ (ບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ)  6. ໃບກວດສຸຂະພາບ (ບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ); 7. ໃບແຈ້ງໂທດ (ບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ)  8. ບັດປະຈຳຕົວ  9.ຮູບ 3x4  2 ໃບ.
ຕິດຕໍ່ເອົາໃບສະໝັກດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ທີ່: (ຝ່າຍບຸກຄົນ)
ລາວ ໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ (ທົ່ງຂັນຄຳ) ແລະ ສາຂາ ສີໂຄດຕະບອງ (ບ. ນາແຮ່)
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
  News last
  ຮັບສະໝັກພະນັກງານ 02/03/2015
  ຮັບສະໝັກພະນັກງານ 02/03/2015
  ຮັບສະໝັກພະນັກງານ 01/02/2015
  ຮັບສະໝັກພະນັກງານ 15/12/2014
  ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ດ່ວນ 10/09/2014
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::