LAO TOYOTA

  ສະໝັກພະນັກງານ
  ຮັບສະໝັກພະນັກງານ   07/05/2015
 
   
   
 

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຈຳນວນ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ
ເລີ້ມຮັບຄຳຮ້ອງ 07-30/05/2015

1. ຂາຍ ຈຳນວນ 10 ຕຳແໜ່ງ
2. ໄອທີ ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການອອກແບບໄດ້ (ປະຈຳຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ປາກເຊ) ຈຳນວນ 3 ຕຳແໜ່ງ
3. ລູກຄ້າສຳພັນ ຈຳນວນ 6 ຕຳແໜ່ງ
4. ຊ່າງສ້ອມແປງ ຈຳນວນ 6 ຕຳແໜ່ງ
5. ພະນັກງານແລ່ນເອກະສານ Shiping ຈຳນວນ 4 ຕຳແໜ່ງ
6. ຊ່າງສ້ອມແປງຕົວຖັງ ແລະ ຊ່າງສ້ອມສີ ຈຳນວນ 10 ຕຳແໜ່ງ
7. ໂບກລົດເຂົ້າ-ອອກ ບໍລິສັດ ຈຳນວນ 4 ຕຳແໜ່ງ
8. ອະນາໄມ (ຊາຍ) ຈຳນວນ 3 ຕຳແໜ່ງ

- ທຸກຕຳແໜ່ງ ຕ້ອງເປັນຄົນມີມະນຸດສຳພັນດີ ແຂງແຮງ ແລະຫ້າວຫັນ ຍິງ-ຊາຍ 18-35 ປີ
- ທຸກຕຳແໜ່ງຂ້າງເທິງ ຖ້າມີປະສົບການ (ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)

ຕິດຕໍ່ເອົາແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ (ຝ່າຍບຸກຄົນ)
ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ (ທົ່ງຂັນຄຳ) ແລະ ສາຂາ ສີໂຄດຕະບອງ (ນາແຮ່)

ເອກະສານຄັດຕິດ: 1. ສຳເນົາວຸດທິການສຶກສາ; 2. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
3. ໃບຊີວະປະຫວັດ; 4. ໃບຄຳຮ້ອງ; 5. ໃບຍັ້ງຍືນທີ່ຢູ່ (ບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ)
6. ໃບກວດສຸຂະພາບ (ບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ); 7. ໃບແຈ້ງໂທດ (ບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ);
8. ບັດປະຈຳຕົວ;​ 9. ຮູບ 3x4 2 ໃບ

ໂທສອບຖາມໄດ້ທີເບີ: 1400;​ 021 253004;​ 021 515000

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
  News last
  ຮັບສະໝັກພະນັກງານ 07/05/2015
  ຮັບສະໝັກພະນັກງານ 02/03/2015
  ຮັບສະໝັກພະນັກງານ 02/03/2015
  ຮັບສະໝັກພະນັກງານ 01/02/2015
  ຮັບສະໝັກພະນັກງານ 15/12/2014
  ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ດ່ວນ 10/09/2014
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::