Leasing

1. ເຊົ່າ-ຊື້ແມ່ນຫຍັງ?

1.1. ເຊົ່າ-ຊື້ ແມ່ນການເຮັດສັນຍາເຊົ່າໄລຍະຍາວ ໂດຍທົ່ວໄປໄລຍະເວລາການເຊົ່າຈະຢູ່ລະຫ່ວາງ 2-5 ປີ ແລະເມື່ອຄົບອາຍຸສັນຍາເຊົ່າ ຜູ້ເຊົ່າມີສິດເລືອກຊື້ລົດດັ່ງກ່າວໄດ້ໃນລາຄາ ທີ່ຕົກລົງກັນໃນວັນຈົບສັນຍາ.
1.2. ເຊົ່າ ແມ່ນການເຮັດສັນຍາໄລຍະສັ້ນ ເຊິ່ງໃຊ້ໄລຍະເວລາ 1 ເດືອນ ຫາ 2 ປີ.

2. ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປ

– ຜູ້ເຊົ່າຕ້ອງເປັນນິຕິບຸກຄົນ, ລັດ, ອົງກອນ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ.
– ມີເງີນມັດຈໍາຢ່າງຕໍ່າ 10% ຂອງລາຄາລົດ (ກໍລະນີຕ້ອງການມັດຈໍາ)
– ກໍລະນີບໍ່ໄດ້ມັດຈໍາເງີນ ແມ່ນຈ່າຍພຽງແຕ່ຄ່າເຊົ່າ (ຕະຫຼອດອາຍຸສັນຍາ)
– ອັດຕາດອກເບ້ຍຄົງທີຕະຫລອດອາຍຸສັນຍາ
– ມີສິດເລືອກຊື້ລົດໄດ້ໃນລາຄາທີ່ຕົກລົງກັນໃນວັນຈົບສັນຍາ

3. ຜົນປະໂຫຍດທີທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈາກການເຊົ່າ-ຊື້

– ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄົງທີຕະຫຼອດອາຍຸສັນຍາ
– ເປັນການລົງທືນໄລຍະຍາວຢາງເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄອງກັບແຜນການເງິນຂອງບໍລິສັດ
– ທ່ານບໍ່ຕ້ອງມີຫຼັກຊັບອື່ນໆ ຄໍ້າປະກັນ
– ຄຸ້ມກັນດ້ວຍປະກັນໄພຊັ້ນໜື່ງ (First Class) +Full Maintenance
– ມີລົດຮັບໃຊ້ແທນ ໃນຊ່ວງສ້ອມແປງຈາກອຸບັດຕິເຫດ
– ບັນທືກຄ່າເຊົ່າອອກເປັນລາຍຈ່າຍໄດ້ ເພື່ອຫຼຸດຕົ້ນທືນເສຍພາສີ
– ມີສິດເລືອກຊື້ລົດໄດ້ໃນລາຄາທີຕົກລົງກັນໃນວັນຈົບສັນຍາ 

4. ເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານທີຈໍາເປັນເພື່ອຂໍເຮັດເຊົ່າ-ຊື້
4.1. ສໍາລັບນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງກອນ

– ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ
– ສໍາເນົາໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານ
– ສໍາເນົາໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນໂຄງການ
– ສໍາເນົາໃບອະນຸຍາດລົງທືນຕ່າງປະເທດ
– ສໍາເນົາໃບທະບຽນອາກອນ
– ໃບຢັ້ງຢືນການເສຍອາກອນ
– ແຊັກຄໍ້າປະກັນ

4.2. ສໍາລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ

– ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ
– ສໍາເນົາໃບຂັບຂີ່
– ສໍາເນົາໃບຂັບຂີ່ສາກົນ (ສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດ)
– ສໍາເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ
– ໜັງສືຢັ້ງຢືນ ພ້ອມວັດຖຸປະສົງ
– ໃບຢັ້ງຢືນການເປັນ ພະນັກງານ
– ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ (ສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດ)
– ໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາຢູ່ ສປປ ລາວ (ສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດ)

5. ເງື່ອນໄຂການຊໍາລະ
6. ຕາຕະລາງສະແດງການສົມທຽບລະຫ່ວາງ ການເຊົ່າຊື້ ແລະ ການເຊົ່າ