Used Car

Toyota Prerunner 2.5L M/T

Toyota Prerunner 2.5L M/T Image

ຈ່າຍກ່ອນ ເລີ້ມຕົ້ນພຽງ 30% ຜ່ອນຍາວສູງສຸດ 5 ປີ

ລົດປີ = 2013
ສີລົດ = ຂາວ
ເກຍ = ກະປຸກ
ນ້ຳມັນ = ກາຊວນ
ແລ່ນໄດ້ = 139,552 KM
ຈ່າຍຕໍ່ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 30% = 449 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 40% = 370 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 50% = 297 ໂດລາ ຕໍ່​ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 60% = 237 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ

Toyota Prerunner 2.5L M/T

Toyota Prerunner 2.5L M/T Image

ຈ່າຍກ່ອນ ເລີ້ມຕົ້ນພຽງ 30% ຜ່ອນຍາວສູງສຸດ 5 ປີ

ລົດປີ = 2013
ສີລົດ = ຂາວ
ເກຍ = ກະປຸກ
ນ້ຳມັນ = ກາຊວນ
ແລ່ນໄດ້ = 139,552 KM
ຈ່າຍຕໍ່ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 30% = 449 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 40% = 370 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 50% = 297 ໂດລາ ຕໍ່​ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 60% = 237 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ