Used Car

Toyota Vigo 3.0L M/T

Toyota Vigo 3.0L M/T Image

ຈ່າຍກ່ອນພຽງ 30% ຜ່ອນຍາວສູງສຸດ 5 ປີ

ລົດປີ = 2012
ສີລົດ = ຂາວ
ເກຍ = ກະປຸກ
ນ້ຳມັນ = ກາຊວນ
ແລ່ນໄດ້ = 164,064 KM
ຈ່າຍຕໍ່ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 30% = 484 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 40% = 399 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 50% = 320 ໂດລາ ຕໍ່​ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 60% = 256 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ

Toyota Vigo 3.0L M/T

Toyota Vigo 3.0L M/T Image

ຈ່າຍກ່ອນພຽງ 30% ຜ່ອນຍາວສູງສຸດ 5 ປີ

ລົດປີ = 2012
ສີລົດ = ຂາວ
ເກຍ = ກະປຸກ
ນ້ຳມັນ = ກາຊວນ
ແລ່ນໄດ້ = 164,064 KM
ຈ່າຍຕໍ່ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 30% = 484 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 40% = 399 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 50% = 320 ໂດລາ ຕໍ່​ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 60% = 256 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ