Used Car

Toyota Revo 2.5L M/T

Toyota Revo 2.5L M/T Image

ຈ່າຍກ່ອນ ເລີ້ມຕົ້ນພຽງ 30% ຜ່ອນຍາວສູງສຸດ 5 ປີ

ລົດປີ = 2015
ສີລົດ = ຂາວ
ເກຍ = ກະປຸກ
ນ້ຳມັນ = ກາຊວນ
ແລ່ນໄດ້ = 139,552 KM
ຈ່າຍຕໍ່ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 30% = 431 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 40% = 354 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 50% = 288 ໂດລາ ຕໍ່​ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 60% = 230 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ

Toyota Revo 2.5L M/T

Toyota Revo 2.5L M/T Image

ຈ່າຍກ່ອນ ເລີ້ມຕົ້ນພຽງ 30% ຜ່ອນຍາວສູງສຸດ 5 ປີ

ລົດປີ = 2015
ສີລົດ = ຂາວ
ເກຍ = ກະປຸກ
ນ້ຳມັນ = ກາຊວນ
ແລ່ນໄດ້ = 139,552 KM
ຈ່າຍຕໍ່ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 30% = 431 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 40% = 354 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 50% = 288 ໂດລາ ຕໍ່​ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 60% = 230 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ