Used Car

Toyota Single Cab 2.5L M/T

Toyota Single Cab 2.5L M/T Image

ຈ່າຍກ່ອນ ເລີ້ມຕົ້ນພຽງ 30% ຜ່ອນຍາວສູງສຸດ 5 ປີ

ລົດປີ = 2017
ສີລົດ = ຂາວ
ເກຍ = ກະປຸກ
ນ້ຳມັນ = ກາຊວນ
ແລ່ນໄດ້ = 141,703 KM
ຈ່າຍຕໍ່ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 30% = 305 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 40% = 250 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 50% = 203 ໂດລາ ຕໍ່​ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 60% = 162 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ

Toyota Single Cab 2.5L M/T

Toyota Single Cab 2.5L M/T Image

ຈ່າຍກ່ອນ ເລີ້ມຕົ້ນພຽງ 30% ຜ່ອນຍາວສູງສຸດ 5 ປີ

ລົດປີ = 2017
ສີລົດ = ຂາວ
ເກຍ = ກະປຸກ
ນ້ຳມັນ = ກາຊວນ
ແລ່ນໄດ້ = 141,703 KM
ຈ່າຍຕໍ່ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 30% = 305 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 40% = 250 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 50% = 203 ໂດລາ ຕໍ່​ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 60% = 162 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ