Used Car

Toyota Camry 2.5L Auto

Toyota Camry 2.5L Auto Image

ຈ່າຍກ່ອນ ເລີ້ມຕົ້ນພຽງ 30% ຜ່ອນຍາວສູງສຸດ 5 ປີ

ລົດປີ = 2012
ສີລົດ = ຂາວມຸກ
ເກຍ = Auto
ນ້ຳມັນ = ແອັດຊັງ
ແລ່ນໄດ້ = 73,468 KM
ຈ່າຍຕໍ່ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 30% = 370 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 40% = 305 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 50% = 244 ໂດລາ ຕໍ່​ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 60% = 195 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ

Toyota Camry 2.5L Auto

Toyota Camry 2.5L Auto Image

ຈ່າຍກ່ອນ ເລີ້ມຕົ້ນພຽງ 30% ຜ່ອນຍາວສູງສຸດ 5 ປີ

ລົດປີ = 2012
ສີລົດ = ຂາວມຸກ
ເກຍ = Auto
ນ້ຳມັນ = ແອັດຊັງ
ແລ່ນໄດ້ = 73,468 KM
ຈ່າຍຕໍ່ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 30% = 370 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 40% = 305 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 50% = 244 ໂດລາ ຕໍ່​ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 60% = 195 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ