Used Car

Toyota Vios 1.3L Auto

Toyota Vios 1.3L Auto Image

ຈ່າຍກ່ອນ ເລີ້ມຕົ້ນພຽງ 30% ຜ່ອນຍາວສູງສຸດ 5 ປີ

ລົດປີ = 2016
ສີລົດ = ຂາວ
ເກຍ = Auto
ນ້ຳມັນ = ແອັດຊັງ
ແລ່ນໄດ້ = 58,917 KM
ຈ່າຍຕໍ່ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 30% = 279 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 40% = 229 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 50% = 186 ໂດລາ ຕໍ່​ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 60% = 149 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ

Toyota Vios 1.3L Auto

Toyota Vios 1.3L Auto Image

ຈ່າຍກ່ອນ ເລີ້ມຕົ້ນພຽງ 30% ຜ່ອນຍາວສູງສຸດ 5 ປີ

ລົດປີ = 2016
ສີລົດ = ຂາວ
ເກຍ = Auto
ນ້ຳມັນ = ແອັດຊັງ
ແລ່ນໄດ້ = 58,917 KM
ຈ່າຍຕໍ່ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 30% = 279 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 40% = 229 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 50% = 186 ໂດລາ ຕໍ່​ ເດືອນ
ຈ່າຍກ່ອນ 60% = 149 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ